Logo
  • Logo powiatu opatowskiego
  • ROT
z

Rajd Nordic Walking

2020.06.22
Rozmiar tekstu:A-A+

REGULAMIN

Rajdu Nordic Walking w ramach realizacji projektu współpracy

„Marsz po zdrowie”

2 lipca 2020 Opatów

I. CEL:

Popularyzacja Nordic Walking, zdrowego stylu życia. Rajd ma charakter rodzinnej rekreacji oraz promocji realizacji projektu współpracy „Marsz po zdrowie”.

II. TERMIN rajdu:

1. Opatów 2 lipca 2020 od godz.16.00 (środa)

2. Biuro rajdu. Zapisy uczestników, wydawanie numerów uczestników w godz. 16.00-17.00

Opatów – plac przy Domu Kultury w Opatowie

3. Start godz.17:00 plac przy Domu Kultury w Opatowie

4. Uczestnicy mają obowiązek stosowania się do poleceń obsługi rajdu

III. PROGRAM MINUTOWY RAJDU

16.00-17.00 Rejestracja uczestników w biurze rajdu

16.15-17.00 Podział uczestników na grupy ok. 20 os.; dopasowanie kijków do indywidualnych potrzeb

każdego z uczestników

16.15-17.00 Instruktarz prawidłowego chodzenia z kijami + rozgrzewka

17.00  Oficjalne rozpoczęcie imprezy

17.15-18.30 wyjście na trasę rajdu

18-30-19.30 Poczęstunek dla uczestników rajdu

19.30-20.00 Oficjalne zakończenie rajdu

 

IV. ORGANIZATORZY:

 

Lokalna Grupa Działania Powiatu Opatowskiego ul. Bronisława Ostrowskiego ps. Cichy 1

27- 500 Opatów. e-mail: lgdopatow@o2.pl tel. 15 8682 087

V. DYSTANS

Rajd będzie przebiegał czerwoną trasą PNW w Opatowie na dystansie 6 km

VI. ZGŁOSZENIA DO RAJDU

  1. Zgłoszenia przyjmowane będą w Lokalna Grupa Działania Powiatu Opatowskiego ul. Bronisława Ostrowskiego ps. Cichy 1, 27- 500 Opatów.; od 15 czerwca 2020. do 29 czerwca 2020r. w godz. 7:30 – 15:30 lub e-mailowo e-mail: lgdopatow@o2.pl tel. 15 8682 087
  2. Formularze i regulamin do pobrania osobiście w biurze rajdu (Lokalna Grupa Działania Powiatu Opatowskiego ul. Bronisława Ostrowskiego ps. Cichy 1, 27- 500 Opatów) bądź ze strony internetowej: www.lgdopatow.pl,
  3. Zgłoszeni uczestnicy zobowiązani są do podpisania listy obecności w dniu rajdu przed jego rozpoczęciem.

Organizatorzy dopuszczają zgłoszenia po tym terminie, również na starcie imprezy (plac przy Domu Kultury w Opatowie w dniu 2 lipca 2020r.. w godzinach od 16.00-17.00) ale wówczas nie gwarantują wszystkich świadczeń.

4. Zawodnicy dokonując rejestracji i biorąc udział w rajdzie deklarują, że startują w rajdzie na własną odpowiedzialność.

5. Rejestracja traktowana jest jako przyjęcie warunków regulaminu rajdu.

6. Ilość uczestników ograniczona do 200 osób.

 

VII. ZASADY UCZESTNICTWA

1. Uczestnicy, którzy nie ukończyli 18 roku życia muszą posiadać pisemną zgodę rodziców/opiekunów prawnych na udział w imprezie zamieszczoną w formularzu zgłoszeniowym.

2. Każdy uczestnik zobowiązany jest posiadać strój sportowy stosowny do warunków pogodowych, oraz dowód tożsamości.

3. Organizator zobowiązuję się do wypożyczenia kijów Nordic Walking dla uczestników rajdu. Wypożyczenie kijów jest możliwe poprzez wypełnienie karty zgłoszenia. Uczestnicy wypożyczający kije powinni zastosować się do poleceń wypożyczającego.

4. Istnieje możliwość posiadania własnych kijów do Nordic Walking. Posiadanie kijów składanych wymaga od uczestnika zwrócenia uwagi na dokładne dokręcenie części składowych kija, jak również uwzględnienie podczas treningu, rozgrzewki oraz zawodów faktu, iż kij składany jest mniej wytrzymały niż kij jednoczęściowy.

5. Zawodnicy zobowiązani są zwrócić szczególną uwagę na bezpieczeństwo podczas rozgrzewki, aby nie uderzyć lub nie ukłuć kijkiem współćwiczącego.

6. W ramach uczestnictwa każdy uczestnik rajdu otrzymuje: napój i gorący posiłek na mecie.

VIII. UBEZPIECZENIE

1. Uczestnikom, którzy dostarczą zgłoszenia do dnia 29 czerwca 2020r., Organizator zapewnia grupowe ubezpieczenie NNW.

2. Uczestnicy nie będą wnosić wobec Organizatora o żadne zadośćuczynienie za ewentualny uraz lub uszczerbek na zdrowiu podczas biegu.

UWAGA!!!! Osoby rejestrujące się w dniu rajdu nie będą objęci grupowym ubezpieczeniem NNW.

IX. KLAUZULA INFORMACYJNA

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych.

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Lokalna Grupa Działania Powiatu Opatowskiego ul. Bronisława Ostrowskiego ps. Cichy 1, 27- 500 Opatów.

2. Jeśli ma Pani/Pan pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w zakresie działania Lokalnej Grupy Działania „Powiatu Opatowskiego”, a także przysługujących Pani/Panu uprawnień, może się Pani/Pan skontaktować z Inspektorem Ochrony Danych: Katarzyna Turbiarz, tel. 668 971 961.

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są na podstawie udzielonej zgody zgodnie a art. 6 ust 1. lit. a RODO dla celów związanych z procedurą rekrutacji, realizacji, monitoringiem, ewaluacją oraz sprawozdawczością w ramach projektu współpracy „Marsz po zdrowie”

4. W związku z przetwarzaniem danych w celach wskazanych w pkt 3, dane osobowe mogą być udostępniane innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych osobowych. Odbiorcami danych osobowych mogą być tylko podmioty uprawnione do odbioru danych.

W celu sprawozdawczości:

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa z siedzibą w Warszawie, Al. Jana Pawła II 70, 00-175 Warszawa, e-mail: info@arimr.gov.pl

Samorząd Województwa Świętokrzyskiego z siedzibą w Kielcach, ul. Targowa 18, 25-520 Kielce adres e-mail: prow_sekr@sbrr.pl

W celu ubezpieczenia uczestników:

Odpowiednia firma ubezpieczająca.

5. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt 3, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa tj. do 31 grudnia 2028r.

6. Ma Pan/i prawo do: dostępu do treści danych osobowych oraz ich sprostowania, żądania usunięcia, ograniczenia przetwarzania, do przenoszenia danych, do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;

7. Ma Pan/i prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w razie uznania, że przetwarzanie danych osobowych dotyczących dziecka narusza RODO;

8. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych nie jest obowiązkowe aczkolwiek niezbędne do wzięcia udziału w w/wym. rajdzie.

XI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Organizator zapewnia opiekę medyczną w Biurze Organizacyjnym oraz na trasie rajdu.

2. Należy przestrzegać zasad bezpieczeństwa przeciwpożarowego, ochrony przyrody, oraz dbać o porządek w miejscu zawodów.

3. W sprawach nie ujętych w regulaminie ostateczną decyzje podejmuje organizator .

4. Wszelkie informacje można uzyskać pod numerem telefonu 15 8682 087

Formularz zgłoszeniowy do Rajdu Nordic Walking  w Opatowie

 w ramach projektu współpracy „Marsz po zdrowie”

                                       

Imię i nazwisko

 

 

Pesel

 

 

Adres zamieszkania

 

 

 

 

Telefon kontaktowy

 

 

E-mail

 

 

Wyrażam* zgodę na udział mojego dziecka w Rajdzie Nordic Walking w dniu 2 sierpnia 2020r. w Opatowie. Jednocześnie oświadczam, że nie ma przeciwwskazań zdrowotnych do udziału w rajdzie.

                                                                                                    ………………………………………………

                                                                                                       Podpis rodzica/opiekuna prawnego

 

 

Telefon kontaktowy rodzica/ opiekuna prawnego*

 

 

 

Adres email rodzica/opiekuna prawnego*

 

 

 

 *należy wypełnić w przypadku uczestnika niepełnoletniego

Oświadczam, iż zapoznałam/em się z  Regulaminem Rajdu Nordic Walking w ramach realizacji projektu współpracy „Marsz po zdrowie”

 

Ja niżej podpisany(a) wyrażam/nie wyrażam** zgodę na przetwarzanie moich danych/danych mojego dziecka** osobowych zawartych w formularzu zgłoszeniowym dla celów związanych z procedurą rekrutacji, realizacji, monitoringiem, ewaluacją oraz sprawozdawczością Projektu pn. „Marsz po zdrowie” zgodnie z  Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE  (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”).
Wyrażam/nie wyrażam** zgodę na przekazywanie mi informacji dot. projektu współpracy „Marsz po zdrowie” drogą telefoniczną lub elektroniczną (e-mail).

 

 

…………………………………………                                             …………………..……………………………

            Data, miejscowość                                                                                                      Czytelny podpis uczestnika/rodzica/opiekuna prawnego

**niepotrzebne skreślić

 

Zgoda na wykorzystanie wizerunku

(osoba pełnoletnia/dziecka)*

 

 

Ja niżej podpisany/a*………………………………………………….…………..…………………………………………….

 

zamieszkały/a* w …………………………………………………………………………………………………………………..

 

Na podstawie art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oświadczam, iż wyrażam zgodęna nieodpłatne wykorzystywanie i rozpowszechnianie przez LGD „Powiatu Opatowskiego”, ul. Bronisława Ostrowskiego ps. Cichy 1, 27-500 Opatów wizerunku mojego/mojego niepełnoletniego syna/córki*

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Imię i nazwisko dziecka

wraz z imieniem i nazwiskiem utrwalonego w postaci zdjęć i filmów w ramach Rajdu Nordic Walking w dniu 2 lipca 2020r.

Niniejsza zgoda:

  • nie jest ograniczona ani czasowo ani terytorialnie;
  • obejmuje wszelkie formy publikacji, za pośrednictwem dowolnego medium;
  • dotyczy umieszczania wizerunku na stronach internetowych oraz na profilach portali społecznościowych ww. podmiotów jak eTwinning, Facebook, Google dokumenty, Youtube, w gazetach, Internecie;
  • dotyczy wykorzystywania wizerunku w materiałach lub w związku z wydarzeniami mającymi na celu promocję Rajdu Nordic Walking oraz działań LGD „Powiatu Opatowskiego”, ul. Bronisława Ostrowskiego ps. Cichy 1, 27-500 Opatów                                           

 

Wizerunek, o którym tu mowa może być użyty do różnego rodzaju form elektronicznego przetwarzania obrazu, kadrowania i kompozycji, bez obowiązku akceptacji produktu końcowego, lecz nie w formach obraźliwych lub ogólnie uznanych za nieetyczne.

Zrzekam się niniejszym wszelkich roszczeń, w tym również o wynagrodzenie (istniejących i przyszłych) względem ww. podmiotu, z tytułu wykorzystania wizerunku mojego/mojego niepełnoletniego syna/córki*, na potrzeby wskazane w oświadczeniu.

 

 

Oświadczam, że niniejsze oświadczenie składam w imieniu mojego niepełnoletniego syna/córki*.

 

                                                           ……………………………………………………………………….

                                                      data i czytelny podpis uczestnika/rodzica/opiekuna prawnego

* Niepotrzebne skreślić